Bo nära skolan & centrum i Vasa!

Boende

Här samlar vi nyttig information för dig som boende på Lärkan. Här hittar du mera information om t.ex. allmänna regler, uppsägning av hyresavtal etc.

Ta kontakt till Retta Disponentservice kontor angående hyresavtal, fakturor och betalningar, nycklar, bilplatser, anmälningar om störningar i de allmänna reglerna etc.
tfn. 010 2288100, e-post: larkan@retta.fi

Krånglar internetanslutningen?
Kontakta DNA och gör en felanmälan. De kontrollerar var problemet finns och ger mera information.

Läcker köks-/duschkranen eller ett avloppsrör, är det stopp i golvbrunnen eller drar avloppen dåligt?
Dessa saker bör åtgärdas så fort som möjligt för att förhindra större skador. Gör felanmälan till fastighetsservicen, Vaasan Talopalvelu Oy.

 

LÄRKAN GUIDE

 

ANSÖKAN

Lärkan hyr ut lägenheter till studeranden enligt stadgarna, dvs. studeranden i svenskspråkiga utbildningsanstalter på högskolenivå har förtur. Även bland dessa har lärarstuderanden förtur till lägenheterna. Ansökningarna följer följande tidsplan; första årets studerande kan ansöka om lägenhet inför kommande höst under tiden 1.6-31.7. Resterande tid av året kan andra studerande ansöka. Bostadsansökan är i kraft under tre månader och ansökan bör förnyas genom att sända in en ny an-sökan eller meddela till Rettas kundservice att ansökan förlängs.

 

HYRESAVTALET

Hyresavtalet undertecknas före inflyttningen. Hyres-avtalet görs antingen som ett avtal som är i kraft tillsvidare, eller tidsbundet för en kortare tid, t.ex. 3 månader.
Hyresavtalen inleds från månadens första dag. Hyresavtalet skrivs oftast som ett tillsvidare avtal eftersom utflyttningsdagen kanske inte redan finns inplanerad i hyresgästens planer. Det är en kalen-dermånads uppsägningstid på dessa avtal, dvs. om man flyttar ut den sista maj, ska en skriftlig uppsägning lämnas in till Rettas kontor under april månad. Tidsbundna hyresavtal kan man inte säga upp utan man är bunden att betala hyra för den be-stämda tiden. Om inget speciellt nämns görs ett hyresavtal som gäller tillsvidare. Hyresavtalen och hyresnivån är bundna efter kostnadsindex för fastighetsunderhåll.

 

GARANTIAVGIFT OCH RESERVERINGSAVGIFT

Garantiavgiften i Lärkan är samma summa för alla hyresgäster, dvs. 350,00 €, oberoende hurudan lägenhetstyp som hyrs. Avgiften ses som reserveringsavgift för lägenheten och ska betalas enligt det förfallodatum som finns på fakturan. Nycklarna kan inte ges ut till hyresgästen före garantiavgiften är betald. Under hyrestiden hålls summan på Lärkans garantikonto och returneras till hyresgästen i sin helhet under förutsättning att lägenheten är i gott skick, ordentligt städad, alla nycklar inlämnade och att alla hyror är betalda när hyresavtalet upphört. Garantibeloppet returneras ca 2-6 veckor efter att hyresavtalet upphört.

 

HYRAN

Hyrans förfallodag är den femte (5) varje månad. På hyresfakturan finns nämnt för vilken tid fakturan är i kraft och referensnumret är det samma under hyres-avtalets giltighetstid. Betalningarna kan också skötas som e-faktura eller direktbetalning. Fråga hyresvärden om mera information om saken ifall du önskar använda sådant betalningssätt. Hyran kontrolleras en gång per år och eventuell hyresförhöjning sker i januari. I Lärkan följs indexet för fastighetens underhållskostnader. Meddelande om eventuell hyresförhöjning och ny faktura sänds till hyresgästen per post, senast under december.

 

NYCKLAR

Nycklarna hämtas enligt Retta Isännöinti Oy:s öppethållningstider; må-fr mellan kl 10-16.
Hyresgästen ansvarar för nycklarna efter utkvitteringen. Ifall nycklar tappas bort, denna kostnad står hyresgästen själv för.

Ifall det hänt sig att man låst in nycklarna, öppnar fastighetsservicen också dörrar mot avgift.

 

MÖBLER

Lärkans boxbostäder hyrs ut möblerade. Möblerna består av säng (80×200 cm), skrivbord och stol, få-tölj och bokhylla. Bäddmadrasser finns men hyres-gästen rekommenderas själv att ta med egen om möjligt. Boxbostädernas möbler är avgiftsfria. Ifall hyresgästen vill att möblerna ska föras bort, faktureras både bortförandet samt tillbakahämtningen när kontraktet upphör enligt fastighetsservicens prislista.

 

EL

I Lärkans boxbostäder/delade lägenheter ingår elförbrukningen i hyran. I Lärkans ettor och tvåor sköter hyresgästen själv om kostnaderna för förbrukningen. Kom ihåg att med-dela i god tid till elleverantören om inflyttningen. Lärkan använder Vasa Elektriska som el-leverantör. Hyresgäster som själv betalar kan fritt välja vilken elleverantör som används.

 

VATTEN

Vattenförbrukningen ingår i hyran.

 

TV- OCH INTERNETFÖRBINDELSER

Fastigheterna hör till DNA’s kabel tv nät. Grundavgiften för anslutningen ingår i hyran. För att se på tv behöver din tv ha egenskaper för att kunna motta kabel tv signaler. Kontakta DNA ifall du vill abonnera på fler kanaler än de som finns i grundutbudet.

Även internetanslutningen ingår i hyran. För att kunna använda anslutningen behöver du dock ha en nät-verkskabel kopplad till din dator. Trådlöst nät finns inte i fastigheterna. Om du vill ha trådlöst nät i din lägenhet så kan du skaffa tilläggsutrustning för ändamålet. Om du vill höja förbindelsekapaciteten, kontakta DNA för mera information. Kapaciteten är år 2022, 10M.

Felmeddelanden för internet och kabel-tv görs till DNA. De undersöker var felet ligger och guidar dig vidare beroende på vad felet är. De behöver ha dina kontaktuppgifter, ifall att deras servicepersonal be-höver komma och kontrollera om det finns något fel i lägenheten. Om felet inte beror på datorn eller fel på utrustningen bör fastighetsservicen eller disponenten kontaktas.

Kontaktuppgifter: DNA, tfn 044 144 044, https://www.dna.fi/.fi . Felanmälan: Ring DNA tfn 044 144 044 eller skicka epost palvelu@dna.fi.

TVÄTTSTUGA OCH BASTU

I båda fastigheterna finns tvättstuga till förfogande. Tvättstugorna finns på bottenplan. Använd reserve-ringslistan som finns på anslagstavlan i respektive fastighet. Tvättstugorna är till användning för alla hyresgäster. Tvättstugan i Lärkan I användas av hy-resgästerna i den fastigheten och tvättstugan i Lär-kan II för hyresgästerna där. Det finns två bastuavdelningar i Lärkan I på botten-plan. Reserveringslistorna finns på anslagstavlan. Bastuavdelningarna är avsedda för alla hyresgäster i Lärkan.

 

FÖRVARINGSUTRYMME

I båda husen finns förvaringsplats för cyklar och uteredskap. I förrådsutrymmena kan man förvara saker om det finns förråd lediga. Sakerna förvaras på eget ansvar i allmänna förvaringsutrymmen. Sätt eget hänglås på dörren och kom ihåg att ta med förvarade saker när du flyttar från Lärkan.

 

PARKERING

Lärkans parkeringsområde övervakas. Om du använder bil, kontrollera var och hur det är okej att parkera. Lärkan har 36 förmånliga bilplatser med elvär-mestolpar. Det finns kösystem för platserna. Kontakta Rettas kundservice om du är i behov av bilplats. Hyran för bilplatser faktureras i samband med lägenhetshyran och med samma referensnummer. Alla som hyr bilplats får ett parkeringskort som ska finnas synligt framme i bilen. Övervakaren har rätt att bötfälla ifall parkeringskortet inte syns.

Ta kontakt direkt till övervakningsfirman angående parkeringsböter eller om någon bil har parkerats på din plats etc.
Parkeringsövervakning:
Pysäköintiturva
www.pysakointiturva.fi, tfn 010 325 2160, eller via e-post: asiakaspalvelu@pysakointiturva.fi

 

AVFALLSSORTERING OCH -HANTERINGSANVISNINGAR

Vi ber att invånarna observerar att sortera och hantera avfallet rätt. Avfallskärlen finns bredvid parkeringen. Skräpa inte ner dessa områden och följ avfallssorteringen som gäller. Vik ihop t.ex. kartonglådor, mjölkpaket etc. ordentligt för att spara utrymme. Direktiven för sorteringen finns uppsatta i Lärkans trappuppgångar och vid avfallskärlen. De kan också kontrolleras från Stormossens hemsida (www.stormossen.fi)

Det hör inte till huset att föra bort möbler eller anda avvikande föremål till soptippen. Var och en måste sköta om att sådana saker förs till rätt plats.

 

HUSDJUR

Det är tillåtet att ha husdjur i lägenheterna så länge de sköts väl och inte stör andra invånare eller skadar lägenheten. På uteområdena bör husdjuren hållas kopplade och de får inte smutsa ner byggnader eller områden. Det finns bra rastningsplatser i närheten av Lärkan, så använd dem för rastningsändamål.

 

ORDNINGSREGLER – ALLMÄNNA UTRYMMEN

För boendetrivseln och för att upprätthålla ordningen bör alla genom sitt beteende och på andra sätt ta i beaktande husets andra invånare.
• Ytterdörrarna hålls alltid låsta.
• I de allmänna utrymmena ska det undvikas oljud
• Rökning är förbjudet inomhus. På gården finns platser reserverat för detta ändamål.
• Vid användning av de gemensamma utrymmena och uteområdena ska prydlighet och ordning följas.
• Av brandsäkerhetsmässiga skäl bör saker förvaras endast på de platser som är reserverade för förvaring.
• Damning av mattor och sängkläder är endast tillåtet på de platser som är ämnade för ända-målet. Vädring av kläder och brukstextilier etc. är tillåtet att göra på insidan av lägenhetens balkongräcke.

 

SÄKERHETSÄRENDEN

Teckna en hemförsäkring för att hålla ditt lösöre försäkrat ifall olyckan är framme. Fastigheterna har försäkring som täcker byggnaderna men den omfattar inte hyresgästernas egendom.

Det är upp till var och en av oss att se till att det inte rörs obehöriga personer i husens utrymmen. Så för-säkra er om att dörrarna som ni använder går i lås och att ni inte släpper in obehöriga i trapphusen. Effektivaste sättet att upprätthålla säkerheten och minska risken för stölder och inbrott är att förhindra att utomstående personer slipper in i husen. Var uppmärksam och noggrann så bevaras säkerheten.

 

SKADEDJUR

Vartefter människor reser mera, ökar även spridning av skadedjur i fastigheter. I Lärkan utförs regel-bundna granskningar av skadedjur. Granskningarna görs med hjälp av hundar. Det meddelas skriftligen till hyresgästerna om tidpunkterna och med finns direktiv om vad som bör göras för att granskningen ska kunna utföras. Ifall ni vill ha mera information, kontakta disponenten eller Anticimex.

 

ORDNINGSREGLER – LÄGENHETER

• I lägenheterna ska man komma ihåg att visa hänsyn till sina grannar och inte ha högljudda aktiviteter. Speciellt mellan kl 22.00-07.00 ska det ges nattro till alla invånare.
Ifall det utförs saker som för med sig störande ljud, meddela i förväg till grannarna. Om det förekommer högljudda fester eller musik etc., be grannen dämpa volymen.
• Rökning är förbjudet i lägenheterna.
• Avfall eller andra föremål som kan orsaka skador eller stockning får inte spolas ner i WC eller avloppen.
• På balkongerna får man inte tillreda mat så att det riskerar brandsäkerheten eller orsakar skador eller störning för omgivningen.
• Balkongerna bör hållas rena och under vintern ska snön avlägsnas vid behov.
• Lägenheterna får inte vädras till trappuppgången.
• Vid inflyttning och utflyttning ska det alltid anmälas till husets representant.

 

FASTIGHETSSERVICE

För husens fastighetsservice och städning svarar Vaasan Talopalvelu Oy.

Vaasan Talopalvelu Oy
telefon: 06 318 4100, dejour 0500 562 450
www.vaasantalopalvelu.fi
talopalvelu@vaasantalopalvelu.fi

Fastighetsservicens uppgifter är bl.a.:
• motta och åtgärda observerade fel i lägenheter eller i fastigheterna
• upplåsning av dörrar (mot serviceavgift)
• Brådskande reparationer bl.a. vattenläckage, avloppsstockningar mm.
• andra uppgifter enligt avtal, som upptas enligt servicebokens uppgifter samt allmänservice, uteområdenas skötsel och städning.

 

SKÖTSELANVISNINGAR FÖR LÄGENETEN:

Som lägenhetens invånare bör ni sköta (reparera) regelbundet bl.a. de saker som nämns nedan. Genom rengöring och via skötselåtgärder kan man förhindra vattenskador, förbättra rumsluften och avlägsna möjliga inomhusluftsproblem.

Dammsug och tvätta golven, torka damm och vädra lägenheten ordentligt varje vecka. Meddela till hyresvärden eller fastighetsservicen om eventuella tätningar i fönster och dörrar som skall bytas.

Lamp- och batteribyten hör till hyresgästen.

Badrum (bastu):
– Rengör golvbrunnen en gång i veckan genom att ta bort golvsilen och avlägsna hår och annat skräp från brunnen och golvsilen. Man kan rengöra dem med t.ex. en gammal diskborste.
– Stanklåset i badrummets lavoar bör rengöras t.ex. 1 gång i månaden. Rengör med t.ex. hemmets avloppsrensnings-ämne eller lösgör stanklåsets undre del från lavoaren och tvätta rören.
– Rengör och tvätta badrummets och bastuns golvytor noggrant. Kontrollera plastmattans/ klinkserskarven och fogar. Fogar och skarv bör vara hela. Golvytan ska vara fullständigt hel.
– Ventilationens luftintag ska rengöras. Lösgör ventilens mittdel och ram samtidigt från gängorna.
– Efter bastubadning, låt bastuugnen vara varm i ca 30 minuter så att bastuutrymmet hinner torka. Låt ångrummets takventil vara öppen efter bastubadningen.
– Torka bort vatten från duschens och bastuutrymmets golv mm. med en gummiskrapa
– Siliconfogar bör vara hela i vägghörnen. Ifall fogen är lös eller inte går att få ren, meddela fas-tighetsservicen att de kommer och reparerar fo-gen.

Kök
– Spisfläktens fettfilter under spiskåpan måste hållas rent för att garantera att en tillräcklig mängd frånluft utsugs. Fettfiltret lösgörs och tvättas med varmt vatten och diskmedel eller tvättas i diskma-skinen minst 1-2 gånger i månaden.
• Lösgör fettfiltret
• Vrid upp snabbfästena på fläktens underskiva
• Vänd skivan neråt
• Ta loss fettfiltret från dess hållare.
– Tvätta fettfiltret och låt det torka, sätt sedan tillbaks det.
– Tvätta spisplattorna och ugnen med jämna mellanrum. Kom även ihåg att städa under och bakom spisen.

– Håll kylskåpen fräscha. Avfrosta frysen enligt behov. Kom ihåg att även städa under och ovanför kylskåpet.
– Kontrollera diskbänkens avloppskopplingar som finns under diskbänken. Kopplingen, golvet eller hyllorna inne i skåpet ska inte vara fuktiga. Rengör runt skräpkorgen.
– Kontrollera vattenarmaturens skick och meddela till fastighetsservicen ifall armaturen läcker från någon tätning.
– Kontrollera att silikonlister sitter som de bör och att vatten inte slipper mellan skarv.

Vädring
– Vädra din lägenhet en gång i veckan t.ex. i sam-band med städningen så att rumsluften blir fräsch. Kontrollera att vädringsluckornas gallerde-lar inte är söndriga eller att nätet inte är blockerat av damm eller skräp. Dammsug gallret rent.
– I Lärkan 1 (Vörågatan 4) finns friskluftsventiler ovanför fönstren. Ventilerna skall vara i öppet – läge för att ventilationen skall fungera.
– Torka inte byk i lägenheten utan torka i tvättstu-gans torkrum eller på din balkong.

Värmesystem
– Kontrollera funktionen för värme-elementens termostater. Ifall elementet är kallt, pröva att vrida termostaten fram och tillbaka, så kan termostaten börja fungera igen. Ifall att elementet fortfarande är kallt, meddela det till fastighetsservicen.

Husdjur
– Ifall du har husdjur, se till att byta t.ex. kattsanden, rengöra smågnagarnas bur etc. tillräckligt ofta. Trapphusen eller gården är inte till för rastning av husdjur.

 

BYTE AV LÄGENHET INOM LÄRKAN

Ifall det uppstår sådan situation att du vill byta lä-genhet i Lärkan av någon orsak, ta då kontakt till Rettas kontor. Det går också att sända in ansökan via Lärkans hemsida och fylla i uppgifterna varför lägenhetsbyte skulle vara aktuellt.
Lägenhetsbyte kan gå att ordna ifall det finns andra lediga lägenheter.

 

INFORMATION ANGÅENDE BOENDET

Till invånarna meddelas det om ärenden som rör invånarna i husen. Följ med om det dyker upp aktuell information på anslagstavlan, per post eller e-post.
På Lärkans hemsida meddelas det också framöver om aktuella saker. Det finns även en facebook-sida för Lärkan. Det är inte hyresvärden som är upprätthåller den. Den an-vänds dock relativt flitigt så det löns att följa med den.

hemsidan: www.studiebostader.fi
öppen facebook-grupp: Lärkan, Vaasa

 

UPPSÄGNING AV AVTAL

Avtal som är i kraft tillsvidare har en uppsägningstid på en kalendermånad dvs. om utflyttningen sker under juni så ska uppsägningen göras före sista maj och hyresavtalet upphör då sista juni.
Uppsägningen görs alltid skriftligen på skild upp-sägningsblankett. Den fyllas ut på Lärkans hemsida.

 

TIDSBUNDET AVTAL

Avtal som gjorts för en bestämd tidsperiod upphör automatiskt det datumet som är överenskommet. Om hyresgästen önskar förlänga hyresavtalet, bör detta överenskommas i god tid före avtalet upphör (ca en månad) eftersom lägenheten kan redan vara reserverad till kommande hyresgäst.

 

I slutstädningen ska följande saker tas i beaktande:

Lägenheten i allmänhet
– Lägenheten (balkongen) ska tömmas helt från privata saker
– Golvet dammsugs och tvättas, eventuella fläckar tas bort
– Dörrar och dörrkarmar, väggar, skåp, hyllor, lådor, handtag etc. torkas noggrant och fläckar borttages
– Luftventilationsventilerna rengörs

 

Köket
– Spisen och ugnen tvättas, även sidorna runtom, under och bakom maskinen rengörs
– Ugnsplåtar och galler rengörs
– Kylskåpet och frysen avfrostas och rengörs
o var försiktig så att vattnet inte rinner ut på golvet
o lämna upp dörrarna och stäng av elen (dra gärna ur elkontakten)
– Spiskåpan/fläkten rengörs
– Diskbänken rengörs
– Skräpkorgarna tvättas och skåpet rengörs
– Skåpen, hyllor och ytorna torkas in- och utvändig.